Odpad nad zlato


Vychádzajúc z reálnej situácie úrovne vzdelania obyvateľstva v oblasti odpadov a v súvislosti s ochranou životného prostredia vznikla spoločenská potreba systémovej komunikácie s občanmi, ich vzdelávania na tému odpad, jeho zber, triedenie, recyklácia a zhodnocovanie. Národný vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti „ODPAD JE SUROVINA“ má ambíciu integrovatť rôzne vzdelávacie aktivity do dlhodobého národného projektu dotýkajúceho sa problematiky odpadov a hľadať partnerov z radov podnikateľských subjektov, samosprávy, štátnej správy a médií na zabezpečenie vytýčených cieľov.

Dôvody vzniku projektu

  • Všeobecne nízka vzdelanostná úroveň občanov Slovenska a chýbajúce návyky v oblasti nakladania s odpadmi, ich rozdelenia na jednotlivé komodity.
  • Potreba vzdelávať obyvateľov Slovenska, prečo je dôležité vedieť správne nakladať s odpadmi z hľadiska dosiahnutia cieľov, ktoré sú mimoriadne dôležité pre skupiny zainteresované v predmetnej oblasti.
  • Nízke povedomie obyvateľstva o možnostiach, ako prospešne zužitkovať odpad, nedocenenie významu druhotných surovín.
  • Nízky prah citlivosti voči zodpovednému správaniu verejnosti k ekologickému nakladaniu s odpadmi.
  • Nízke morálne ocenenie a nastavenie vnímania spoločnosti v oblasti dôležitosti dodržiavania zásad separácie odpadu a nakladania s ním.
  • Vlažný prístup obyvateľstva k téme obaly, odpady.
  • Snaha zlepšiť životné prostredie a zamedziť plytvaniu surovinovými zdrojmi.
  • Úsilie prispieť k naplneniu cieľov Slovenska nastavených Európskou úniou v odpadovom hospodárstve.
  • Splnenie úloh definovaných v Charte kvality SR a v Programovom vyhlásení vlády SR.