Odpad je surovina


Národný vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti
zameraný na oblasť odpadov

Viac o projekte

Späť

Projekt odpad je surovina


 • Vznikol z potreby systémového a dlhodobého vzdelávania občanov Slovenska na tému odpad, jeho separácia, zber, recyklácia a zhodnocovanie, dopady ich správania sa na životné prostredie v ktorom žijú.
 • Jeho ambíciou je napomôcť plneniu limitov recyklácie a zhodnocovania odpadov, spoločne dosiahnuť ciele Slovenska nastavených Európskou úniou v odpadovom hospodárstve.
 • Prispieť k plneniu Národného programu kvality na obdobie 2013 – 2016, Charte kvality SR, ktoré nadväzuje na Európsku chartu kvality, ktorého súčasťou je aj zlepšovanie kvality životného prostredia.
 • Filozofia projektu Odpad je surovina je postavená na partnerskej spolupráci a dobrovoľnosti.

Slovensko má voči Európskej únii záväzok, ktorý hovorí o tom, že do roku 2020 musíme dosiahnuť najmenej 50 % mieru recyklácie komunálnych odpadov. V súčasnosti sa pohybujeme na úrovni 8 %.

Dôvody vzniku projektu
Projekt odpad je surovina

Dôvody vzniku projektu


 • Všeobecne nízka vzdelanostná úroveň občanov Slovenska a ich návykov v oblasti odpadov a nakladania s nimi
 • Potreba vzdelávať obyvateľov Slovenska, prečo je dôležité vedieť správne nakladať s odpadmi z hľadiska dosiahnutia cieľov, ktoré sú dôležité z pohľadu rôznych cieľových skupín, zainteresovaných v tejto oblasti
 • Nízke povedomie obyvateľstva, čo to je odpad, ako sa dajú odpady zužitkovať a nedocenenie druhotných surovín
 • Nízke morálne ocenenie a nastavenie vnímania spoločnosti v oblasti dôležitosti dodržiavania zásad separácie, jej významu a návykov obyvateľov Slovenska nakladania s odpadmi
 • Vlažný prístup obyvateľstva k téme obaly, odpady
  Zlepšiť životné prostredie a zamedziť plytvaniu surovinovými zdrojmi
 • Plnenie limitov SR voči EU a napĺňanie cieľov Charty kvality a programového vyhlásenia vlády
Ciele projektu
Dôvody vzniku projektu

Ciele Projektu Odpad je surovina


 • Vytvorenie predpokladov dlhodobého vzdelávania občanov Slovenska na partnerskom základe
 • Komplexné zapojenie všetkých cieľových skupín do projektu, ktorých sa týka oblasť odpadov (vláda a štátna správa, samospráva, tretí sektor, stavovské a zamestnávateľské organizácie, zberové spoločnosti, recyklátori a zhodnocovatelia, výrobcovia, obchodníci, organizácie zodpovednosti výrobcov, médiá
 • Na základe vytvorenia partnerstva cieľových skupín dosiahnuť synergiu vo vzdelávaní obyvateľstva
 • Využívať rôzne formy vzdelávania v závislosti od segmentácie občanov podľa nastavených kritérií
Oblasti vzdelávania
Ciele Projektu

Oblasti vzdelávania


 • Vzdelávať občanov, prečo je dôležité vedieť správne nakladať s odpadmi
 • Meniť hodnotový systém v oblasti postojov obyvateľstva k odpadom
  Vysvetliť základné pojmy a procesy. Čo je odpad, kde vzniká, ako sa triedi, separuje, recykluje, ako sa dá minimalizovať a kde všade sa všade dá využívať
 • Naučiť občanov ako sa triedi odpad, čo je to separácia, recyklácia, zhodnocovanie odpadu a aký to má význam
 • Naučiť ľudí správne separovať, aké druhy odpadov separujeme a akými spôsobmi je to možné
 • Vysvetliť čo je to komunálny odpad, čo do neho nepatrí
 • Upozorniť aj na nebezpečný odpad a ako s ním nakladať
 • Vysvetliť aké sú možnosti nakladania s odpadom a aké sú možnosti jeho zhodnotenia a že je to oblasť ktorá je stále viac perspektívna a variabilná
 • Vysvetliť aký dopad má naše správanie v súvislosti s nakladaním s odpadom na náš život v oblasti ekológie, prírodných zdrojov, ekonomiky
 • Vytvoriť vzťah občanov k životnému prostrediu a upevňovať v nich presvedčenie, že svojím zodpovedným správaním v oblasti odpadov a snahe predchádzať vzniku odpadov prispievajú k jeho zlepšeniu
 • Naučiť obyvateľov Slovenska ako sa dá predchádzať vzniku odpadov a povzbudiť ich v snahe predchádzať vzniku odpadov
 • Naučiť občanov myslieť v súvislostiach, aby si uvedomili, že odpad je vlastne surovina a že všetci svojim zodpovedným prístupom k odpadu, môžeme napomôcť dosiahnuť trvalo udržateľný stav životného prostredia
 • Informovať, ako sa dá minimalizovať odpad, čo všetko sa dá z neho vyrobiť a takto ich povzbudiť k triedeniu, že to má zmysel
 • Vysvetliť aj súvisiace pojmy ako ekologická stopa, uhlíková stopa, obehová ekonomika a aký dopad má na makroekonomiku a teda na každého z nás
 • Vysvetliť, aký má vplyv naša spotreba na životné prostredie a na ostatných ľudí

Kto sa môže stať partnerom?


Na budúcnosti nám záleží. Prispejte svojim zodpovedným ľudským prístupom
k zdravému životnému prostrediu a vyššej kvalite života nás všetkých už teraz.

Čítaj viac

Späť

Prečo byť partnerom projektu


 • Spoločnými silami vzdelávať občanov, prečo je dôležité vedieť správne nakladať s odpadmi
 • Meniť hodnotový systém v oblasti postojov obyvateľstva k odpadom
 • Vyvíjať spoločné aktivity postavené na synergii komunikácie a dosiahnutia cieľov v plnení limitov SR v odpadovom hospodárstve a napĺňaniacieľov Charty kvality a Programového vyhlásenia vlády

prečo sa stať partnerom projektu?


 • výrobcovia
 • obchodníci
 • organizácie zodpovednosti výrobcov
 • samospráva
 • zberové spoločnosti
 • recyklátori
 • médiá
 • vláda a štátna správa
 • tretí sektor
 • stavovské a zamestnávateľské organizácie
Možnosti financovania projektu
Prečo byť partnerom projektu

Možnosti financovania projektu


Odpad_je_surovina_subpages_moznosti_financovania(2)

Partneri projektu


Spájame sily pre spoločný úspech. Pridajte sa k partnerom z oblasti výroby, obchodu,
tretieho sektoru či širokej verejnosti a podporte zdravie našej spoločnej budúcnosti.

Čítaj viac

Späť

Partneri projektu


 • Poslaním a snažením protagonistov Národného projektu Odpad je surovina je spájať všetkých v prospech napĺňania cieľov, ktoré sme si predsavzali.
 • Našou úlohou je nachádzať a spájať stále viac nadšených ľudí a organizácií, ktorým ležia na srdci veci verejné, ktorí spoja svoje úsilie v prospech kvality života všetkých na našej planéte.

Dobrovoľnícke aktivity


Vítame každú pomocnú ruku. Spolu dokážeme zvýšiť informovanosť o význame
triedenia odpadov aj celkovo prispieť k nižšiemu znečisteniu životného prostredia.

Čítaj viac

Späť

Dobrovoľnícke aktivity


Občianske združenie Kvalita z našich regiónov, zastrešuje viaceré aktivity spoločenskej zodpovednosti. www.kvalitaznasichregionov.sk, www.pytajmesislovenske.sk. OZ víta každú pomocnú ruku, ktorá pomôže dosiahnuť ciele v oblasti vzdelávania občanov Slovenskej republiky zameranej na význam triedenia odpadov zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

Pridajte sa k nám


Pridajte sa k dobrovoľníkom, ktorí nás podporujú

Kampane a vzdelávanie


Šírte to čo najďalej. V rámci propagácie a podpory projektu rozvíjame množstvo
kampaní, ktoré pomáhajú rozvíjať spoluprácu a zvyšovať informovanosť.

Čítaj viac

Aktuality


S nami budete vždy dobre informovaní. Prinášame vám prehľad najnovších
správ a aktuálnych noviniek o našom projekte a jeho výsledkoch.

Čítaj viac

Naše aktivity


04
sep
10
dec

Kontakt


Koordinátor projektu ABBICON Trade spol. s.r.o.
Organizátor projektu INCOMA Slovakia, s.r.o. Mišíkova 10, 811 06 Bratislava

COPYRIGHT © 2015 INCOMA Slovakia, s. r. o. , ALL RIGHTS RESERVED
Created by daren&curtis